dinsdag 28 september 2010

Verelendung

De branchevereniging van SOCIALE diensten heeft een manier ontdekt waarop we drie miljard euro kunnen bezuinigen: jonggehandicapten en arbeidsgehandicapten ontvangen niet meer dan een bijstandsuitkering. Trouw schrijft: Het voorstel van de sociale diensten betekent dat toekomstige arbeidsgehandicapten alleen nog een uitkering krijgen als ze geen partner of huisgenoot hebben die genoeg verdient voor hen samen.

Trouw schrijft ook: Overigens zijn de onderhandelaars van VVD, PVV en CDA, er in de formatie onderling nog niet uit hoe ze het sociale zekerheidsstelsel precies willen herzien. Ik wil wel een handreiking doen: we schaffen gewone alle uitkeringen af die een inkomen boven de bijstandsnorm garanderen. Iedere burger wordt verplicht naar vermogen bij te dragen aan het inkomen van een familielid tot in de derde graad dat zonder inkomen zit. Pas als dat familielid dan nog de bijstandsnorm niet haalt, wordt bijstand verleend. Desnoods kun je - bij gebrek aan familie - dezelfde verplichting opleggen aan de directe buren (links, rechts, voor, achter, boven en onder) van een nooddruftig persoon. Ik aarzel nog wat met die laatste verplichting, omdat ik er nog niet helemaal uit ben of dat zou kunnen leiden tot grootschalige verhuizingsbewegingen. Binnen het CDA zijn vast wel mensen te vinden die hier een passende expressie zien van de zo gewaardeerde christelijke naastenliefde. Binnen de VVD vinden ze alles goed wat niet tot inkomensverlies voor de meer verdienenden oplevert. Op populistische gronden heeft de PVV nog wat moeite met de inkomensachteruitgang van mensen die toch al niet veel hebben. Maar die krijg je wel mee als je de ontwikkelingshulp en de kunstsubsidies afschaft, immigratie uit niet-westerse landen verbiedt en iedere niet-Nederlander die maar een poot verkeert zet het land uitgooit.

Het Reformatorisch Dagblad schreef op 18 juni j.l., toen het CDA nog niet wilde meedoen aan coalitiebesprekingen met VVD en PVV: De eerste mogelijkheid is dat Verhagen c.s. voluit inzet op de theorie van de verelendung. Zoals Marx geloofde dat het proletariaat pas in opstand komt tegen de kapitalisten als het geheel verarmd en zonder perspectief is, zo zal de kiezer zich pas weer tot het CDA wenden als hij opnieuw heeft ervaren hoeveel narigheid een paarse coalitie het land brengt. Een aantal jaren in de oppositiebankjes zou ook voor ons intern helend kunnen werken, is een in CDA-kringen veel gehoorde visie. Kortom: "Christendemocraten aller landen, verenigt u in de oppositiebankjes!" Als het gedoogde VVD/CDA-kabinet er komt, zou het best kunnen dat de verelendung tegen het CDA werkt. De proletariërs van Nederland zullen na enige tijd denken: "We hebben niets te verliezen dan het CDA. We hebben een beetje inkomensstijging te winnen. Proletariërs van Nederland, verenigt u!" (Voor degenen die zich dat niet meer herinneren, of er nooit van gehoord hebben: ik parafraseer op de laatste zinnen van het Communistisch Manifest uit 1848.)
x