donderdag 23 september 2010

Geintje

Willen wij daadkrachtig het economisch herstel vorm kunnen geven, dan is stabiel bestuur gewenst.
Intensief wordt sinds de Tweede Kamer-verkiezingen van 9 juni gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw kabinet.
Lopende de kabinetsformatie past het huidige kabinet terughoudendheid bij het doen van beleidsvoorstellen voor het komende jaar.
Lange tijd en wereldwijd zullen de gevolgen van de financieel-economische crisis voelbaar blijven.
Een ingrijpend pakket van ombuigingen is nu noodzakelijk om de positie van ons land ook op de lange termijn te verbeteren.
Maatregelen voor de jaren na 2011 zullen vanzelfsprekend door een nieuw kabinet voorbereid moeten worden.

Voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling en welvaart is een stabiel begrotingsbeleid.
Aanvullende voorstellen om het jaarlijkse tekort op de begroting terug te dringen, zijn onvermijdelijk.
Noodzakelijke middelen om de economie te stimuleren heeft de regering reeds ingezet.

Niet langer kan dit beleid ongewijzigd worden gecontinueerd.
Als gevolg van de dalende belastinginkomsten en de stimuleringsmaatregelen is het overheidstekort fors opgelopen.
Staatsschuld en tekort stijgen tot een hoogte die op den duur niet houdbaar is.
Structurele financiële maatregelen zullen nú genomen moeten worden.
Om de hoge overheidstekorten terug te dringen komt de regering met voorstellen die de financiële positie van de Rijksbegroting op termijn zullen verbeteren.
Voldaan wordt tevens aan de voorwaarden van het Europees Stabiliteits- en Groeipact, waaraan ons land gebonden is.

Dat is dus het begin van de Troonrede van dit jaar, waarin gebruik gemaakt wordt van het zogenaamde acrostichon en wel hetzelfde als in ons Wilhelmus gebruikt werd. Het is dan ook een kunstgreep die in de poëzie thuishoort en van de Troonrede kun je veel zeggen, maar niet dat die een poëtische uitstraling heeft.

In politiek Den Haag en in de media werd gespeculeerd over de mogelijk dieper gaande achtergronden van het toepassen van acrostichon. Wijst de regering, misschien zelfs Onze Hare Majesteit, in het verborgene op de samenbindende kracht van ons volkslied? Ik vraag me af of nog wel de helft van de Nederlanders zelfs maar het eerste couplet uit het hoofd kent. Hoe zou dat moeten samenbinden? Hoeveel mensen weten dat "van Duytschen bloet" gelezen moeten worden als "van Dietsen bloet"? Diets betekent Nederlands en is etymologisch verwant aan het Engelse Dutch. Destijds werden Duits en Diets door elkaar gebruikt. En ik voel niet direct enige verwantschap met iemand die samen met mij zingt dat we de koning van Spanje altijd geëerd hebben. Vraag eens aan iemand wat "onverveerd' betekent.

Trouw schrijft dat de redactie van het radioprogramma 'Avondspits' achter het gebruik van dat acrostichon is gekomen. Het lijkt me stug dat ze daar geheel zelfstandig op zijn gekomen. Wie een uiterst prozaïsche tekst als de Troonrede leest gaat echt niet op zoek naar een acrostichon als zhij al weet wat dat is. Er is gewoon 'gelekt'. De bedenker van dit geintje, meer is het niet, zou het gewoon jammer gevonden hebben als het totaal onopgemerkt zou zijn gebleven. Dan zou zhij immers al die moeite voor niets gedaan hebben.
x